top of page

อาคารโบราณสถาน

๑. อาคารกองรักษาการณ์ทหารฝรั่งเศส
     (Guard House Building) 

            อาคารกองรักษาการณ์ทหารฝรั่งเศส สร้างในราว พ.ศ. ๒๔๓๖ ช่วงที่ฝรั่งเศสยึดจันทบุรีเป็นประกัน (จากวิกฤตการณ์ รศ. ๑๑๒) อยู่ตอนหน้าประตูค่ายทหาร ใช้เป็นที่อยู่กองรักษาการณ์  ภายหลังจากการบูรณะครั้งใหญ่เสร็จสิ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทางมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

01.png

จัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสยามจากการรุกรานของประเทศตะวันตกลุ่มล่าอาณานิคมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เมื่อครั้งฝรั่งเศสเข้าครอบครองเขมรซึ่งเป็นประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นหลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติจึงโปรดให้มีการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้บ้านเมืองเจริญทัดเทียมนานาอารยะประเทศ รวมทั้งให้เลิกทาส ภายหลังวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ฝรั่งเศสเข้ายึดจันทบุรีและดินแดนลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ทรงแก้ไขสถานการณ์โดยทรงดำเนินนโยบายทางการเมือง มีการเสด็จประพาสยุโรปถึง ๒ ครั้ง เพื่อหาพันธมิตรและหาทางเจรจากับฝรั่งเศสโดยตรง ส่งผลให้ฝรั่งเศสยุติการรุกรานสยาม และยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

2_edited_edited_edited_edited.png
0611.png
0614.png
0618.png
bottom of page