top of page

     เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะ อบต.คลองประเวศ ฉะเชิงเทรา จำนวน ๗๓ คน  เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานภายในค่ายตากสินเข้าชมอาคารโบราณสถาน

 

กระดานข่าว

bottom of page