top of page

กระดานข่าว

19-10-66-2.jpg

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๖๖ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ได้จัดทำโครงการหลักสูตร “Coping New Staff ๒๐๒๓ และได้นำบุคลากรจำนวน ๒๑ คน เพื่อให้บุคลากรขององศ์กรได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของค่ายตากสิน และเข้าเยี่ยมชมอาคารโบราณสถานภายในค่ายตากสิน

19-10-66-3.jpg
06-09-66 01.jpg

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๓๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ จำนวน ๘๐ คน   เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานภายในค่ายตากสิน
 

06-09-66 0.jpg

     เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะ อบต.คลองประเวศ ฉะเชิงเทรา จำนวน ๗๓ คน  เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานภายในค่ายตากสิน

      เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๙๔ คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานภายในค่ายตากสิน

bottom of page