top of page

อาคารโบราณสถาน

๒. อาคารที่พักทหารฝรั่เศส
     (Officers’ Building)

เดิมฝรั่งเศสใช้เป็นที่อยู่และเป็นที่ทำการของพนักงานคลัง  ภายหลังใช้เป็นที่พักของทหารสื่อสาร และประดิษฐานพระพุทธรูปธรรมจิต

021.png
P2.png

แปลนพื้น

022.png

ภาพก่อนการบูรณะ

023.png

ภาพขณะทำการบูรณะ

      ปัจจุบันเป็นห้องสมุดโดยรวบรวมหนังสือ และเอกสารข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศส พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือทั่วไป และหนังสือสำหรับเด็ก ห้องสมุดนี้เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้

bottom of page