top of page

อาคารโบราณสถาน

๗. อาคารคลังกระสุนดินดำ(คส.๖)
      (Arsenal No.6)

เดิมฝรั่งเศสใช้เป็นอาคารที่เก็บกระสุนดินดำ

p-72.png
P7.png
p-71.png

แปลนพื้น

ภาพก่อนการบูรณะ

p-73.png

ภาพขณะทำการบูรณะ

ปัจจุบันจัดนิศรรการอาวุธที่ใช้ในการรบทางเรือสมัยรัชกาลที่ ๕ และอาวุธจำลอง

bottom of page