top of page

การจัดหารายได้

       มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ได้การสนับสนุนโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนในการบรูณะอาคารโบราณสถานต่าง ๆ นอกจากนี้จัดทำเสื้อที่ระลึก และได้จัดพิมพ์หนังสือด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี มีภาพประกอบสวยงาม พร้อมทั้งจัดทำดวงตราไปรษณียากรเหรียญที่ระลึก และพระรูปสมเด็จตากสินมหาราช เพื่อหารายได้บูรณะโบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส ภายในบริเวณค่ายตากสิน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประวัติเจ้าตาก 001.jpg

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

         มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อาทิ การปกครอง การปกป้องแผ่นดิน การศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วรรณคดี ประเพณีและวัฒนธรรม รวบรวมโดย รองศาตราจารย์ อาภรณ์ พุกกะมาน

(ขนาด 14.5 x 20.5 ซ.ม. หนา 165 หน้า) 
ราคาเล่มละ 300 บาท 

การบูรณะค่ายตากสิน 001.jpg

(ขนาด 14.5 x 20.5 ซ.ม. หนา 36 หน้า) 
ราคาเล่มละ 100 บาท 

งานบูรณะอาคารโบราณสถานในค่ายตากสิน

        มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูรณะอาคารโบราณสถานในค่ายตากสิน จันทบุรี  อาคารโบราณสถานในค่ายตากสิน จันทบุรีสร้างขึ้้นเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรี ในพ.ศ.๒๔๓๖ ได้รับการบูรณะปรับปรุงและใช้งานมาตลอด อาคารเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในสมัยที่มีการล่าอาณานิคม ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อแนะนำอาคารโบราณสถานในค่ายตากสินให้คนทั่วไปได้ที่รู้จัก ภายในหนังสือประกอบด้วยประวัติอาคารโบราณสถานที่ยังคงอยู่และได้รับการบูรณะแล้วโดยย่อ ตลอดจนผังอาคารและแผนที่แสดงที่ตั้ง พร้อมภาพประกอบสวยงาม โดยเนื้อหา มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

(ขนาด 14.5 x 20.5 ซ.ม. หนา 92 หน้า) 
ราคาเล่มละ 350 บาท 

ประวัติร.jpg

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอลเกล้าเจ้าอยู่หัว

          มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสยามประเทศเป็นอเนกอนันต์ ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุสาหะ ได้ทรงปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากการครอบครองของมหาอำนาจกลุ่มนักล่าอาณานิคมโดยเฉพาะฝรั่งเศส นับตั้งแต่ขึ้นครองราชสมบัติทรงศึกษา และทอดพระเนตรพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านที่ชาติตะวันตกเข้ารุกรานและครอบครอง แล้วนำรูปแบบการพัฒนามาดำเนินการปรับปรุงประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สยามมีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้ง สร้างสัมพันธไมตรีอันส่งผลให้ฝรั่งเศสตัดสินใจไม่รุกรานสยาม มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพประกอบสวยงาม 

k5 001.jpg

King Chulakorn’s Life and Works

          มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสยามประเทศเป็นอเนกอนันต์ ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุสาหะ ได้ทรงปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากการครอบครองของมหาอำนาจกลุ่มนักล่าอาณานิคมโดยเฉพาะฝรั่งเศส นับตั้งแต่ขึ้นครองราชสมบัติทรงศึกษา และทอดพระเนตรพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านที่ชาติตะวันตกเข้ารุกรานและครอบครอง แล้วนำรูปแบบการพัฒนามาดำเนินการปรับปรุงประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สยามมีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้ง สร้างสัมพันธไมตรีอันส่งผลให้ฝรั่งเศสตัดสินใจไม่รุกรานสยาม มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพประกอบสวยงาม 

(ขนาด 14.5 x 20.5 ซ.ม. หนา 92 หน้า) 
ราคาเล่มละ 350 บาท 

หนังสือ01.jpg

ความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส ตั้งแต่ สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน

          มีเนื้อหาเกี่ยวการรวบรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์เรื่อยมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรูปเล่มที่กะทัดรัด ภาพประกอบสวยงาม 

(ขนาด 14.5 x 20.5 ซ.ม. หนา 108 หน้า) 
ราคาเล่มละ 350 บาท

franco 001.jpg

Franco – Siamese Relation Z1656 – 1946 AD.)

          มีเนื้อหาเกี่ยวการรวบรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์เรื่อยมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรูปเล่มที่กะทัดรัด ภาพประกอบสวยงาม 

(ขนาด 14.5 x 20.5 ซ.ม. หนา 108 หน้า) 
ราคาเล่มละ 350 บาท

สาระน่ารู้-001.png

หนังสือสาระน่ารู้กรุงธนบุรี

          เป็นหนังสือที่รวบรวมสาระที่น่าสนใจในสมัยที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี ในรูปเล่มที่สวยงาม เนื้อหาประกอบด้วยพระราชประวัติของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภาพรวมของกรุงธนบุรี ศิลปวัฒนธรรม สรุปเหตุการณ์ที่สำคัญ ทั้งด้านการรบ การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกพระราชอาณาจักร สถานที่สำคัญที่มีการอ้างถึง รวบรวมโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ พลับพลึง คงชนะและคณะ

(ขนาด 23.4 x 17 ซ.ม. หนา 190 หน้า)

ราคาเล่มละ 350 บาท

สาระน่ารู้อังกฤษ-001.png

The Legends of Thonburi 

          เป็นหนังสือที่รวบรวมสาระที่น่าสนใจในสมัยที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี ในรูปเล่มที่สวยงาม เนื้อหาประกอบด้วยพระราชประวัติของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภาพรวมของกรุงธนบุรี ศิลปวัฒนธรรม สรุปเหตุการณ์ที่สำคัญ ทั้งด้านการรบ การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกพระราชอาณาจักร สถานที่สำคัญที่มีการอ้างถึง รวบรวมโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ พลับพลึง คงชนะและคณะ

(ขนาด 22.8 x 16.6 ซ.ม. 192 หน้า) 

ราคาเล่มละ 350 บาท

วังเดิมเล็ก-001.png

หนังสือพระราชวังเดิม

          เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแนะนำพระราชวังเดิมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในรูปเล่มกระทัดรัด มีคำบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของพระราชวังกรุงธนบุรี ซึ่งต่อมาได้รับการเรียกขานว่าพระราชวังเดิม ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือ พร้อมประวัติอาคารโบราณสถานที่ยังคงอยู่และได้รับการบูรณะแล้วโดยย่อ รวมทั้งภาพประกอบสวยงาม ตลอดจนผังอาคารและแผนที่แสดงที่ตั้งของพระราชวังเดิม
 

(ขนาด 14.5 x 20.5 ซ.ม. หนา 32 หน้า)

ราคาเล่มละ 100 บาท

 

ประวัติพระปิ่น-002.png

หนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

         มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกิจจานุกิจด้านการทหาร ศาสนา การศึกษา ศิลปะ การสาธารณสุข การต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์ ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

(ขนาด 20 x 28.5 ซ.ม. หนา 31 หน้า)

ราคาเล่มละ 100 บาท

นำชมไทย.png

หนังสือนำชมพระราชวังเดิม

          เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ตลอดจนพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการที่จัดขึ้น

พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี ภาพประกอบสวยงาม

(23.4x17 ซม. หนา 190 หน้า)

ราคาเล่มละ 600 บาท

นำชมอังกฤษ-001.png

Phra Racha Wang Derm Guide Book 

          เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ตลอดจนพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการที่จัดขึ้น

พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี ภาพประกอบสวยงาม

(22.8x16.6 ซม. หนา 192 หน้า)

ราคาเล่มละ 350 บาท 

แฟ้มเล็ก-002.png

ดวงตราไปรษณียากรชุดเล็ก

       

  ดวงตราไปรษณียากร "พระราชวังเดิม" ซึ่งผ่านพิธีอธิษฐานจิต ณ ท้องพระโรงพระราชวังเดิมจำนวน ๔ ดวง พร้อม พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในกรอบ และตรามูลนิธิฯ บรรจุในแผ่นพับขนาดเล็ก 

 

แสตมป์เล็ก-001.png

ขนาดเล็กราคาชุดละ 100 บาท

แฟ้มใหญ่-002.png

ดวงตราไปรษณียากรชุดใหญ่
 

     ดวงตราไปรษณียากร"พระราชวังเดิม"ซึ่งผ่านพิธีอธิษฐานจิต ณ ท้องพระโรงพระราชวังเดิมจำนวน ๑๖ ดวงพร้อมซองติดดวงตราไปรษณียากร ๑ ชุด บรรจุในแผ่นพับ มีจำหน่ายที่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณในพระราชวังเดิมแห่งเดียวเท่านั้น
 

แสตมป์ใหญ่-001.png

ขนาดใหญ่ราคาชุดละ 500 บาท

พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช40,000..j

     พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 

      พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระรูปหล่อสัมฤทธิ์ ในอิริยาบถประทับยืนทรงพระแสงดาบ ขนาดสูง ๙.๙ นิ้ว ประกอบพิธีมังคลาภิเศก ณ ท้องพระโรงพระราชวังเดิม โดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์

bottom of page